fountech.vn
 Đang thực hiện
            Công ty cổ phần công nghệ nền móng và xây dựng (Tên giao dịch FOUNTECH.,JSC) được thành lập theo luật doanh nghiệp với nguồn vốn 100% ngoài quốc doanh huy động từ các cổ đông.             Năng lực cốt...