Triết lý kinh doanh - Tầm nhìn - Định hướng phát triển
1. Triết lý kinh doanh
- Lập kế hoạch nguồn lực, tiến độ thực hiện chi tiết để đảm bảo yêu cầu của khách hàng;
- Trao đổi, thống nhất một cách minh bạch, công khai về công việc của dự án đối với tất cả các bên liên quan;
- Theo dõi tiến độ và thực hiện các biện pháp phối hợp, điều chỉnh kịp thời;
- Giám sát chặt chẽ chất lượng trong khi thi công;
- Hoàn thiện, kết thúc dự án đúng tiến độ.
2. Tầm nhìn
- Luôn luôn hướng tới vị thế là một trong những nhà thầu thi công nền móng hàng đầu Việt Nam.
3. Định hướng phát triển
- Cung cấp các giải pháp thi công tổng thể cho các dự án với đơn giá cạnh tranh, điều kiện môi trường, an toàn, sức khỏe tốt nhất với chất lượng đạt yêu cầu trong thời gian tối ưu;
- Tập trung đầu tư các thiết bị, máy móc dây chuyền thi công hiện đại để đáp ứng yêu cầu thi công thực tế ngày càng cao;
- Tiếp tục nghiên cứu, mở rộng thị trường, phạm vi hoạt động để đảm bảo thị phần, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của các khách hàng.